Uczestnicy rynku transportowo-spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym - Aspekty prawne, ubezpieczenia, konwencja CMR -  Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Uczestnicy rynku transportowo-spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym
Aspekty prawne, ubezpieczenia, konwencja CMR

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 850,00 PLN

  • Aspekty prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej.
  • Wiedza z zakresu zarządzania transportem, reklamacji i roszczeń zgodnie z najnowszymi uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi.
  • Konwencja CMR.

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną mechanizmy konkurencyjności na europejskim rynku usług transportowych. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą samodzielnie rozwiązywać problemy natury prawnej, organizacyjnej itp. Szkolenie umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania transportem, reklamacji i roszczeń zgodnie z najnowszymi uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi.

Cele szkolenia:
Prezentacja praktycznych przykładów na drodze reklamacji i roszczeń w transporcie oraz spedycji, która pozwoli na:
  • - uniknięcie błędów w obsłudze reklamacji,
  • - określenie kompleksowych założeń sprawnego dochodzenia roszczeń,
  • - określenie zadań i odpowiedzialność poszczególnych osób funkcyjnych,
  • - przedstawienie standardów obsługi klienta w działalności transportowo - spedycyjnej,
  • - zapoznanie się z wymogami prawnymi dotyczącymi reklamacji i roszczeń w transporcie oraz spedycji.
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za obsługę roszczeń i reklamacji w transporcie i spedycji.
Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z reklamacjami, roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.
 

1. Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi:

- Rynek usług transportowo - spedycyjnych

- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej


2. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:

- Ustawa - Prawo przewozowe

- Ustawa o transporcie drogowym

- Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

- Ustawa o czasie pracy kierowców

- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002

- Kodeks Cywilny

- INCOTERMS 2020

- Umowa Przewozu i Umowa Spedycji


3. Podział odpowiedzialności:

- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

- Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym

- Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania

- Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora

- Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora

- Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

 
4. Ryzyko szkód i roszczenia

- Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce - na nabywcę

- Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce

- Reklamacje i roszczenia

- Roszczenia i przedawnienie roszczeń
 
5. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
 
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?

- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów

- Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania

- Odszkodowania i ich wysokości

6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
 
Co obejmuje cena:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej,
- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- przerwy kawowe i lunch.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)


ZAPRASZAMY! 
dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Metryczka szkolenia

13.10.2020 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 850,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje