Międzynarodowa spedycja i transport -  Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Międzynarodowa spedycja i transport
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 850,00 PLN

  • Aspekty prawne prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej.
  • Ubezpieczenia i odpowiedzialność przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym.
  • Warunki dostaw - INCOTERMS.

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami transportowymi i zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z czynnościami spedycyjnymi, planowaniem tras przejazdów i optymalizacją wykorzystania kursów, jak również poznają prawne aspekty związane z dochodzeniem roszczeń i ubezpieczeniami w transporcie.

Celem szkolenia jest:
- określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji w przedsiębiorstwie
- uniknięcie błędów w planowaniu i zarządzaniu procesami transportowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym
- planowanie czasu pracy kierowcom i załogom oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
- wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej oraz zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie
- określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
- zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
- określenie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora za procesy transportowo - spedycyjne
- przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
- określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie
- zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów


 
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją, a także pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie.
Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjnymi, jak również rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.
1. Spedycja i transport w transakcjach międzynarodowych

2. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej

 
- Ustawa o transporcie drogowym

- Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora

- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej

- Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR (ćwiczenie praktyczne)

- Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy

- Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi

- Koszty i ceny w transporcie

- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)

- Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO

- Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

3. Warunki dostaw - INCOTERMS 2010
 
- Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie

- INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia

- INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym

- Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki

- Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny

- Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach

- Ryzyko związane z transportem towarów

- Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie

5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

- Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów - CMR (zakres
stosowania, podstawowe różnice)
    
- List przewozowy CMR i jego funkcje
    
- Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR

6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych. Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny:
 
- Zakres stosowania

- Pojęcie osoby uprawnionej

- Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"

- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?

- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów

- Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym
Szkolenie odbędzie się w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

 
Co obejmuje cena:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej,
- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- przerwy kawowe i lunch.


*Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

ZAPRASZAMY!


 
dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Metryczka szkolenia

15.10.2020 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 850,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje