Logistyka  -  Wydanie drukowane

Logistyka - Wydanie drukowane

Rodzaj produktu: Wydanie drukowane
Autorzy: red. naukowa D.Kisperska-Moroń, St. Krzyżaniak
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2009
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
Liczba stron: 504

O wydaniu

Do rąk czytelników trafia długo oczekiwana książka  pt. Logistyka. W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu wydawniczym wzięło udział aż 24 autorów reprezentujących 8 ośrodków naukowych-badawczych i akademickich  (Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższa Szkoła Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska).      

Podręcznik podzielono na siedem części,  w ich ramach na kolejne rozdziały. Pierwsza część przedstawia charakterystyczne cechy logistyki jako koncepcji składowej szeroko rozumianych łańcuchów dostaw dóbr w gospodarce. Na tej podstawie w drugiej części zaprezentowano problemy obsługi klienta jako kluczowy element kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw na współczesnych rynkach. Trzecia część dotyczy  podstawowych obszarów działań procesów logistycznych, takich jak gospodarowanie zapasami, zakupy i zaopatrzenie, transport, magazynowanie, opakowania w systemach logistycznych oraz logistyczne aspekty sterowania produkcją. Część czwartą w całości poświęcono  problematyce usług logistycznych, zaś w części piątej omówione zostały procesy tworzenia i funkcjonowania sieci logistycznych. Część szósta podręcznika dotyczy złożonych problemów koordynacji i integracji procesów logistycznych w ramach łańcuchów dostaw,  gdzie oprócz objaśnienia istoty tych zjawisk podkreślono wiele aspektów związanych z wykorzystaniem logistycznych systemów informacji, rachunku kosztów logistycznych, pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw, budowania struktur organizacyjny dla potrzeb logistyki oraz istotnych aspektów zasobów ludzkich w sferze logistyki. W pracy nie zabrakło również przeglądu współczesnych kierunków rozwoju logistyki oraz wyzwań, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości. Tym zagadnieniom poświęcono część siódmą podręcznika.

Intencją  autorów i redaktorów było  stworzenie podręcznika, który byłby uniwersalną pomocą wykorzystywaną na wielu polskich uczelniach zajmujących się logistyką, porządkowałby podstawowe pojęcia i zagadnienia z tego zakresu oraz ułatwiał przyswojenie wiedzy dzięki atrakcyjnej formie prezentowanych treści.  Książka ma nowoczesną formę ze słowami kluczowymi na marginesach, indeksem tematycznym oraz zestawem pytań na końcu każdego rozdziału.
Rozwiń

Dodatki

Rozwiń

Spis treści

Część 1
Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw
1.1.  Rozwój koncepcji logistyki - M.Sołtysik
1.2.  Łańcuchy i sieci dostaw - M.Sołtysik
1.3.  Strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr - M.Sołtysik
1.4.  Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych
w procesach przepływu dóbr - D.Kisperska-Moroń
Część 2
Obsługa klienta jako podstawa konkurencyjności firm
w łańcuchach dostaw - D.Kempny
2.1. Produkty fizyczne w procesach przepływu do klienta
2.2. Definicja logistycznej obsługi klienta
2.3. Elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi
2.4. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej
2.5. Polityka obsługi klienta i segmentacja klientów
według oczekiwanego poziomu obsługi
2.6. Pomiar kosztów obsługi logistycznej
Część 3
Podstawowe obszary działań logistycznych
3.1. Koncepcje zarządzania przepływem materiałów i produktów - A.Świerczek
3.2. Gospodarowanie zapasami - St.Krzyżaniak
3.3. Zakupy i zaopatrzenie - C.Mańkowski
3.4. Transport - J.Żak
3.5. Magazynowanie - A.Niemczyk
3.6. Opakowania w systemach logistycznych - A.Korzeniowski
3.7. Logistyczne aspekty sterowania produkcją - M.Fertsch
Część 4
Usługi logistyczne - W.Rydzkowski
4.1  Definicja usługi logistycznej
4.2. Geneza usług logistycznych
4.3. Operatorzy logistyczni 3PL + 4PL
4.4. Charakterystyka rynku usług logistycznych
Część 5
Tworzenie i funkcjonowanie sieci logistycznych
5.1. Strategie sieci dostaw - M.Ciesielski
5.2. Konfiguracja sieci logistycznych - A.Niemczyk
5.3. Systemy transportowe, transport intermodalny - J.Długosz
5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych - I.Fechner
Część 6
Koordynacja i integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
6.1. Istota koordynacji i integracji procesów logistycznych
w łańcuchach dostaw - B.Śliwczyński
6.2. Systemy przetwarzania informacji jako wsparcie logistyki
w zarządzaniu łańcuchem dostaw - J.Majewski
6.3. Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych - K.Kowalska
6.4. Pomiar funkcjonowania łańcucha dostaw - M.Nowicka-Skowron
6.5. Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki - M.Fertsch
6.6. Zasoby ludzkie w logistyce - D.Kisperska-Moroń
Część 7
Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju logistyki
7.1. Międzynarodowy wymiar logistyki - G.Szyszka
7.2. Ryzyko w logistyce - W.Machowiak
7.3. Dynamiczne koncepcje logistyczne - M.Jedliński
7.4. E-logistyka - B.Śliwczyński
7.5. Logistyka zwrotna - J.Szołtysek
7.6. Zarządzanie projektami logistycznymi - J.Witkowski, B.Rodawski
Organizacje wspierające logistykę - I.Fechne
Rozwiń

Autorzy

Prof. zw. dr hab. Marek Ciesielski
 
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – kierownik Katedry Logi­styki i Transportu, profesor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Główne obszary badawcze: strategie logistyczne przedsiębiorstw oraz strategie łańcuchów dostaw
i konkurencja na rynku usług logistycznych. Autor wielu opracowań dotyczących podstaw metodycznych charakterystyki i analizy tych strategii i zachowań kon­kurencyjnych na rynku usług logistycznych. Podejmuje zagadnienia podstaw teoretycznych logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście narastającej sieciowości gospodarki. Autor, współautor i redaktor wielu podręczników prezen­tujących instrumenty zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw na tle doświadczeń praktycznych.
 
Dr hab. Jan Długosz
 
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i kierownik Katedry Zarzą­dzania Sieciami Logistycznymi w Wyższej Szkole Logistyki. Z logistyką jest zwią­zany od ponad 30 lat, z czego jedną trzecią przepracował na różnych stanowiskach kierowniczych w firmach logistycznych. Ukończył studia transportowe, doktorat przygotował z nauk ekonomicznych, a habilitował się w zakresie nauk o zarządzaniu ze specjalnością logistyka. Jest autorem bądź współautorem wielu książek artykułów i referatów poświęconych logistyce, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki gospodarczej. Wykładał kilkanaście przedmiotów logistycznych na wszystkich poziomach kształcenia, od licencjatu po studia doktoranckie. Wypromował ponad 300 absolwentów logistyki. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
 
Dr inż. Ireneusz Fechner
 
Specjalizuje się w problematyce sieci logistycznych, centrów logistycznych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Realizuje w tej dziedzinie prace badawcze i wdro­żeniowe. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i byłym długoletnim pracownikiem tej uczelni. Pracował także
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Logi­styki i Magazynowania oraz docentem w Wyższej Szkole Logistyki, w której pełni także funkcje kanclerza oraz kierownika studiów podyplomowych.
 
Posiada bogaty dorobek publikacyjny. Jest autorem dwóch książek, w tym jedynej na rynku wydawniczym monografii poświęconej centrom logistycznym. Ponadto jest współautorem sześciu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 40 artykułów w czasopismach naukowych i kolejnych 50 w materiałach konferencyjnych. Jest także współredaktorem raportów Logistyka w Polscewydawanych co dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazy­nowania.
 
Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
 
Dr hab. inż. Marek Fertsch
 
Profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej i kierownik Katedry Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki. Zajmuje się problematyką zarządzania produkcją i logistyki, ze specjalnym uwzględnieniem logistyki produkcji. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz 50 projektów i ekspertyz opra­cowanych dla przemysłu. Na szczególną uwagę zasługują pozycje wydawnicze: Logistyka produkcji, Podstawy zarządzania przepływem materiałów i Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Swoje prace publikował w wielu czasopismach zagranicznych, m.in. „International Journal of Production Economics” i „Journal
of Materials Processing Technology”. Jest członkiem International Society for Inventory Research. Wchodzi w skład rad programowych czasopism „Foundations of Control and Management Sciences” i „Logistyka”.
 
Dr hab. Mariusz Jedliński
 
Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Jest uznanym teoretykiem i praktykiem w zakresie logistyki i jakości. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim strategii logistycznych, go­spodarki magazynowej, audytu logistycznego sfer funkcjonalnych przedsiębiorstw, systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO, zarządzania produkcją. Wykładowca na kilku uczelniach, prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocz­nych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Autor i współautor wielu publikacji, m.in.: Zarządzanie systemami logistycznymi, Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Zarządzanie operacyjne, Logistyka, Рохрематика в течении логистических потоков, Time to start the Logistics Game, (w:) The Contemporary Economy and Service Sector: In Search of Competitiveness, Finances and Pro-Ecological Challenges of Today’s Market: Between Sensitiveness and Interestedness, (w:) Finance & Natural Environment. Wyróżniony za osiągnięcia naukowe nagrodą Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki (2002 r.), a także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005 r.). Zajmuje się doradztwem logistycznym i jest autorem wielu ekspertyz na rzecz polskiej i zagranicznej praktyki gospodarczej. Posiada kwalifikacje Fachexperten der TÜV Cert – Zertifierungstelle für Managementsysteme des TÜV Thüringen e.V., a także jest konsultantem AQIS (Australian Quarantine Inspection Service). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego, które reprezentuje we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA).
 
Prof. zw. dr hab. Danuta Kempny
 
Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nauczaniem logistyki zajmuje się od 1992 roku. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: obsługa logistyczna, logistyka dystrybucji, za­rządzanie zapasami, logistyka w usługach, systemy informacji logistycznej, euro­logistyka. Autorka monografii Logistyczna obsługa klienta, i podręcznika Obsługa logistyczna, inicjatorka i redaktor naukowy tłumaczenia podręcznika autorstwa J.J. Coyle’a, E.J. Bardiego, C.J. Langleya Jr’a Zarządzanie logistyczne oraz autorka wielu innych prac z logistyki.
 
Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń
 
Profesor logistyki w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania łańcu­chem dostaw, zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania zapasami, obsługą klienta i logistyką globalną.
 
Oprócz doświadczenia w polskiej gospodarce posiada bogate doświadczenie międzynarodowe; np. w latach 1990–1992 prowadziła biuro polskiej centrali handlu zagranicznego w Indiach. W zakresie międzynarodowego doświadczenia nauko­wego m.in. w latach 1997–1998 prowadziła program badawczy nt. benchmarkingu łańcuchów dostaw w Centrum Logistyki i Transportu w Cranfield University (Wielka Brytania). W latach 1994–1995 była stypendystą Fulbrighta w Department of Business Logistics w Pennsylvania State University (USA). W 1985 roku gościła jako badacz w Department of Business Administration w Lund University (Szwecja). Była również koordynatorem dwóch międzynarodowych programów dydaktycznych TEMPUS w zakresie tworzenia systemów edukacji i szkolenia
w zakresie logistyki, sponsorowanych przez Unię Europejską. Kierowała także wieloma innymi projektami naukowymi, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
 
Przez wiele lat była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logistycznego (aktualnie zasiada w zarządzie tej organizacji), jest członkiem Research & Develop­ment Committee of the European Logistics Association, jest wieloletnim członkiem zarządu International Society for Inventory Research. Od wielu lat uczestniczy aktywnie w badaniach Global Manufacturing Research Group. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Podyplomowego Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicz­nej w Katowicach Menedżer logistyki. Od kilku lat jest Głównym Oceniającym w procedurze certyfikacji kwalifikacji logistycznych do europejskiego dyplomu Junior i Senior Logistician. Jest członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Prowadziła wiele prac magisterskich. Jest również promotorem kilku prac doktorskich.
 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski
 
Absolwent Wydziału Handlowo-Towaroznawczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest profesorem dr hab. nauk towaroznawczych. W latach 1968–1990 kierował Instytutem Gospodarki Magazynowej. Od roku 1991 do 2008 był kierow­nikiem Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego AE w Poznaniu. Od powstania
w 2001 roku Wyższej Szkoły Logistyki jest jej rektorem. Do jego głównych obszarów badań należą: wpływ materiałów opakowaniowych i warunków prze­chowywania na jakość towarów, opakowania w systemach logistycznych, systemy zagospodarowywania zużytych opakowań, jakość nadruków kodów kreskowych
w różnych warunkach eksploatacji. Jest autorem lub współautorem ponad 290 prac, w tym m.in. 23 monografii lub rozdziałów w monografii, 12 podręczników
i skryptów, ponad 140 publikacji wyników prac badawczych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługują pozycje wydawnicze: Warunki przechowywania wyrobów w magazynach, Opakowania w systemach logistycznych, Ekologistyka zużytych opakowań”, Zarządzanie gospodarką maga­zynową. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazy­nowania. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych krajowych oraz zagranicznych.
 
Prof. zw. dr hab. Krystyna Kowalska
 
Zainteresowania prof. Kowalskiej problematyką logistyki sięgają początku lat 90. i były wyrazem kontynuacji i rozszerzenia badań naukowych prowadzonych w poprzednich latach, dotyczących instrumentów i mierników gospodarowania surowcami i materiałami w przedsiębiorstwie. Prof. Kowalska uczestniczyła w badaniach własnych Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, opraco­wując podstawy logistyki zaopatrzenia i controllingu w logistyce. Badania te, prowadzone w latach 1992–1994, były jednymi z pierwszych w Polsce pracami badawczymi poświęconymi logistyce. Po otrzymaniu nominacji na profesora nadzwyczajnego w 1998 roku kontynuowała zainteresowania naukowe i pracę dydaktyczną w zakresie logistyki. W latach 1992–1994 przebywała na stażach naukowo-dydaktycznych, m.in. na intensywnym kształceniu w Akademii Bad Harzburg w Niemczech oraz w ramach programu Tempus w Wielkiej Brytanii.
Od wielu lat współpracuje z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Logistyka” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato­wicach pełni funkcję Kierownika Studium Podyplomowego Menedżer Logistyki. Obecnie pracuje w Katedrze Transportu tej uczelni.
 
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 
Pracownik naukowy Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. W działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami modelowania, symulacji oraz optymalizacji procesów związanych z gospodarką zapasami. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria na studiach licencjackich i magisterskich oraz różnego rodzaju studiach podyplomowych. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki (m.in. książki Podstawy zarządzania zapasami w przykładach). Jest członkiem Zarządu Polskiego Towa­rzystwa Logistycznego, które reprezentuje we władzach Europejskiego Stowa­rzyszenia Logistycznego (ELA). Należy do Europejskiej Rady ds. Certyfikacji w Logistyce (ECBL), gdzie od 2005 roku pełni funkcję przewodniczącego Zarządu oraz Komitetu Naukowego ECBL. Był współorganizatorem stworzonego w 2000 roku i prowadzonego pod auspicjami ECBL Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Jest także członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS.
 
Dr inż. Wojciech Machowiak
 
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym zarządzaniu działalnością gospo­darczą. Wykładowca przedmiotów Ryzyko w systemach logistycznych i Zarządzanie ryzykiem na studiach I i II stopnia w WSL oraz Elementy zarządzania ryzykiem i kryzysami na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i na Uni­wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK oraz International Supply Chain Risk Management Network ISCRIM.
 
Mgr inż. Jerzy Majewski
 
Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalność projektowanie procesów tech­nologicznych. Posiada doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy w prze­myśle przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych; obecnie kieruje Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w Instytucie Logistyki i Magazyno­wania, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Logistyki, na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Centrum Edukacji Logistycznej.
 
W Instytucie Logistyki i Magazynowania zajmuje się problematyką wdrażania systemów informatycznych stosowanych w logistyce. Jego głównym obszarem zainteresowania jest sfera wykorzystywania rozwiązań informatycznych dla integrowania łańcuchów dostaw drogą standaryzacji wymiany danych między różnymi systemami działającymi lokalnie. Jest zaangażowany w rozwój zastosowań elektronicznego kodu produktu (EPC/RFID) dla sieci dostaw, popularyzuje wiedzę na temat efektywnego monitorowania przemieszczania jednostek logistycznych w sieciach dostaw (traceability).
 
Ponadto jest kierownikiem lub głównym realizatorem wielu utylitarnych pro­jektów konsultingowych, a także twórcą autorskich metodyk dotyczących wyboru rozwiązań informatycznych i przygotowania przedsiębiorstw do ich wdrażania. Jest autorem licznych artykułów opisujących problematykę wdrożeniową, publiko­wanych w różnych czasopismach logistycznych i informatycznych. Jest autorem dwóch książek: Informatyka dla logistyki i Informatyka w magazynie oraz współ­autorem podręcznika Podstawy logistyki.
 
Dr Cezary Mańkowski
 
Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdań­skiego. Udział w programach naukowych Tempus, Leonardo da Vinci. Zainte­resowania naukowe: modelowanie procesów i systemów logistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor monografii Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania.
 
Dr inż. Aleksander Niemczyk
 
Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Dysertację doktorską obronił na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania tej uczel­ni. Ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich MANAGEMENT 2005TM, organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.
 
Pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania na stanowisku zastępcy dyrektora ds. rynku. Jest jednocześnie kierownikiem Centrum Wiedzy Logistycznej w ILiM. W Wyższej Szkole Logistyki i Centrum Edukacji Logistycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z obszarem magazynowania. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą: technologie i procesy magazynowania, automa­tyczna identyfikacja, magazynowe systemy informatyczne, zarządzanie łańcuchami dostaw i usprawnianie sieci dystrybucji. Kieruje realizacją projektów badawczych i doradczych. Posiada także bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu produkcyjnymi jednostkami gospodarczymi. Tworzył i wdrażał systemy zarządzania jakością. W ramach pracy dydaktycznej w Wyższej Szkole Logistyki prowadzi wykłady i seminaria oraz zajęcia na studiach podyplomowych. Jest egzaminatorem w obszarze magazynowania w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logi­styków (ECBL). W swoim dorobku ma wiele publikacji. Występuje na konfe­rencjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
 
Prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
 
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1975 r. zawodowo związana z Politechniką Częstochowską, gdzie pracowała na stanowiskach od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1995–2006 pracowała również na Wydziale Zarządzania AGH. Od 1 września 2008 roku pełni funkcję Rektora Politechniki Częstochowskiej.
 
Na swoim koncie ma ponad 150 publikacji, w tym 6 monografii i ponad 50 artykułów zagranicznych. Jest członkiem katowickiego i poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W 1997 roku została członkiem International Society for Inventory Research.
 
Dr Bartłomiej Rodawski
 
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Strategicznego i Logi­styki na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. W 2002 roku obronił pracę doktorską Strategiczne zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw. W 2005 roku był stypendystą programu Chevening administrowanego przez British Council na Uniwersytecie w Brodford (Centre for International Develop­ment). Autor ponad 40 publikacji z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodyki oceny projektów gospodarczych, w tym: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (współautor), Logistyka – ćwiczenia (wspólnie z A. Baraniecką
i A. Skowrońską), Nowoczesne koncepcje zarządzania – wyniki badań (red. wspól­nie z E. Tabaszewską). Współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie przy­gotowywania i oceny studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, w tym projektów z zakresu infrastruktury logistycznej.
 
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
 
Kierownik Katedry Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Związki z logistyką datuje od końca lat 80., kiedy przebywał w USA na stypendium Fulbrighta. Logistyce poświęcony był kolejny pobyt w USA w 1991 roku na Uniwersytecie Tennessee, gdzie ściśle współpracował z J. Langleyem Jr., jednym z autorów podstawowego podręcznika Business Logistics Management. Owocem pobytu w USA były liczne zaproszenia na wykłady gościnne oraz konwencje Council of Logistics Management, wiodącej organizacji logistycznej w USA. Początek lat 90. to także okres bardzo ożywionej współpracy z Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii, gdzie prof. Rydzkowski prowadził wykłady gościnne. W wyniku tej współpracy został członkiem Rady Recenzentów „International Journal of Logistics Management”.
 
Profesor Rydzkowski jest obecnie propagatorem wiedzy transportowej i logi­stycznej. Był współtwórcą nowej specjalności Transport i logistyka na swojej uczelni oraz studium podyplomowego o tej samej nazwie. Jest także prze­wodniczącym Rad Programowych czasopism: „Logistyka” i „Rynek Kolejowy”. Spośród licznych publikacji jego autorstwa lub współautorstwa warto wymienić książkę Współczesne problemy polityki transportowej oraz uhonorowaną w 2002 r. nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za najlepszy podręcznik akade­micki pozycję Polityka transportowa. Jest także redaktorem naukowym książki Usługi logistyczne i współredaktorem naukowym podręcznika Transport. Wymie­nione książki doczekały się kilku wydań i są kanonem w swojej dziedzinie w Polsce.
 
Profesor Rydzkowski w latach 1997–1998 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Transportu i Gospodarki Morskiej. Od lat jest członkiem i dzia­łaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Do roku 2006 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego PTE. Przez kilka kadencji zasiadał także we władzach Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
 
Prof. zw. dr hab. Marian Sołtysik
 
Od wielu lat związany z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. W latach 70. prodziekan Wydziału Przemysłu, a w latach 90. prorektor tej uczelni. Organizator i pierwszy kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej (1993–2008). Inicjator i organizator specjalności, a później kierunku logistyka. Autor i współautor licznych monografii, podręczników, artykułów i referatów naukowych. W dorobku publika­cyjnym Profesora na szczególną uwagę zasługuje książka Zarządzanie logistyczne.
 
Dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekono­micznej w Katowicach, kierownik Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, profesor nadzwyczajny w Instytucie Przyrod­niczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Sile­siusa w Wałbrzychu. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na problematyce logistyki miasta (autor pierwszych w Polsce prac zwartych w tym obszarze) oraz logistyki zwrotnej. Autor 3 książek (m.in. Podstawy logistyki miej­skiej). Swoje prace prezentował na wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w stażach i pobytach zagranicznych w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Włoszech i Ukrainie. Współpracuje z praktyką gospodarczą. Jest autorem prognozy rozwoju województwa opolskiego w obszarze transportu (2008 r.), współuczestniczy we wdrażaniu projektów logistyki miasta w Krakowie (od 2007 r.), organizowanych w ramach projektu unijnego Civitas II. W latach 1990–2002 członek zarządów spółek NFI odpowiedzialny za obszar marketingu, logistyki i rozwoju, organizator krajowych sieci dystrybucji dla firm amerykańskich w Polsce, konsultant zarządów firm transportowych funkcjonujących w obszarze regularnych międzynarodowych przewozów pasażerskich. W swoim dorobku ma ponad 150 opracowań w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
 
Dr inż. Grzegorz Szyszka
 
Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, wiodącej jednostki badawczo-rozwojowej – polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i e-gospodarki. Studia ukończył w 1970 roku na Politechnice Wrocławskiej, a doktorat obronił w 2005 w Szkole Głównej Handlowej. Od 1986 zatrudniony w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista z zakresu procesów logistycznych, centrów dystry­bucyjnych i logistycznych, łańcuchów dostaw, systemów identyfikacji towarów, opakowań logistycznych. Założyciel i prezydent GS1 Polska – krajowej organizacji należącej do międzynarodowego Stowarzyszenia GS1, która skupia ponad 17 tys. polskich przedsiębiorstw i instytucji. Założyciel i przewodniczący do 1999 roku Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów oraz referatów z dziedziny logistyki i e-gospodarki. Redaktor naukowy wydawanego co dwa lata raportu Logistyka w Polsce, współautor pracy zbiorowej Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski pod redakcją Bogusława Liberadzkiego i Leszka Mindura. Organizator i członek Rad Naukowo-Progra­mowych wielu konferencji logi­stycznych. Od 2007 roku członek Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu.
 
Dr inż. Bogusław Śliwczyński
 
Kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Logistyki. Autor książek Controlling w zarządzaniu logistyką i Planowanie logi­styczne. Wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce, prowadzi także wykłady na uczelniach zagranicznych. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem w łańcuchach dostaw – menedżer logistyki. Wykła­dowca przedmiotu planowanie logi­styczne na studiach podyplomowych Logistyka dla nauczycielizorganizowanych i prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką strategii logistycznych, controllingu operacyjnego i optymalizacji procesów logistycznych, zarówno w ramach dzia­łalności naukowo-badawczej jak i konsultacyjno-wdrożeniowej. Jest kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów krajowych i zagranicznych z obszaru zarządzania łańcuchami dostaw. W ramach międzynarodowego projektu naukowo-edukacyjnego NEDLOG opracował dwa kursy w technice e-learning dotyczące europejskich sieci logistycznych oraz analizy procesów logistycznych. Swoją wie­dzę i kwalifikacje wykorzystuje jako współpracownik i konsultant Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.
 
Dr Artur Świerczek
 
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Aka­demii Ekonomicznej w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce operacyjnego i strategicznego zarządzania logistycznego, zarządza­nia łańcuchami dostaw oraz sieciami dostaw, projektowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji: referatów na konferen­cje krajowe i międzynarodowe, artykułów nauko­wych, książek. Uczestniczył również w kilkunastu programach badawczych w kraju i za granicą. Prowadził działalność dydaktyczną m.in. w Tilburg University w Holandii oraz Okan University w Istambule. Członek stowarzyszeń branżowych oraz organizacji naukowo-badawczych, w tym: Polskiego Towarzystwa Logistycz­nego, Global Research Manufacturing Group, International Society for Inventory Research.
 
Prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski
 
Prorektor do spraw współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2005–2012). Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1986 r. magister ekonomii), stopień dr. nauk ekonomicznych otrzymał w 1991 r., dr hab. w 1996 r., od 2004 r. jest profesorem nauk ekonomicznych. Uczestniczył
w European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Mana­gement – programie realizowanym przez Copenhagen Business School i Roskilde University w Danii oraz Lund University i Vaxjo University w Szwecji (absolwent w 1993 r.). Był stypendystą rządu japońskiego Monbusho na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Tokio oraz na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio w latach 1995–1997. Jest autorem około 100 publikacji, w tym sześciu książek, kierow­nikiem i wykonawcą kilkudziesięciu prac badawczych na zlecenie instytucji centralnych, samorządowych i przedsiębiorstw, w tym projektów finansowanych z programów europejskich PHARE i TEMPUS. Profesor Jarosław Witkowski był wyróżniony w 1999 r. nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za monografię Logistyka firm japońskich i wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą przez Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
Dr hab. inż. Jacek Żak
 
Profesor Politechniki Poznańskiej, kierownik Zakładu Logistyki na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, konsultant w Instytucie Logistyki i Magazy­nowania, wykładowca – trener w Centrum Edukacji Logistycznej. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1987) i Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (1991) oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Harvarda i w Ma­ssachusetts Institute of Technology w Bostonie w zakresie General Management i Operations Management. Prace badawcze i doradcze dotyczą: wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie i logistyce, zastosowania metod badań ope­racyjnych w transporcie i logistyce, rozwiązywania złożonych wielokryterialnych transportowych problemów decyzyjnych, zastosowania i rozwoju metod sztucznej inteligencji w transporcie i logistyce. Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 publikacji. Laureat wielu nagród, odznaczeń, wyróżnień i stypendiów, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta (w kategorii Senior – Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, USA, 2003–2004, a w kategorii Junior – Uniwersytet Harvarda w Bostonie, USA, 1994–1995), laureat Nagrody Naukowej Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2007) i Nagrody Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej w dziedzinie transportu (2007). Jest członkiem Komitetu Redak­cyjnego (Editorial Advisory Board) czasopisma z listy filadelfijskiej „Journal of Advanced Transportation”, pełnił funkcję redaktora (Guest Editora) i recenzenta w takich czasopismach jak: „European Journal of Operational Research”, „Journal of Advanced Transportation”, „Transportation Research”. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Transportowej Grupy Roboczej – EURO Working Group on Trans­portation i Stowarzyszenia Światowej Konferencji Badań Transportowych – World Conference on Transport Research Society.
 

Rozwiń

Dla kogo

Wyjątkowa pozycja w biblioteczce każdego logistyka, wzbogaci wiedzę wszystkich zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Do korzystania z kompendium zachęcamy również dziennikarzy, tłumaczy i przedstawicieli innych środowisk zawodowych, którzy w swojej pracy spotykają się z terminami logistycznymi.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 75,00 PLN

Dostawa

Poczta Polska (ekonom.) - 1 szt. 4.00 PLN
Poczta Polska (ekonom.) - od 2 szt. 6.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - 1 szt. 8.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - od 2 szt. 15.60 PLN
Kurier DHL - 1 szt. 16.00 PLN
Kurier DHL - od 2 szt. 20.00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje