FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów a dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz.701)

Rabat

Dane uczestnika szkolenia #1


Dane Płatnika / Firmy

(zgodnie z wymogami przepisów o VAT)
Firma / Osoba fizyczna

Dane osoby zgłaszającej

Uczestnik #1 / Inny

INFORMACJE DODATKOWE

Forma płatności

przedpłata na konto
Przedpłaty należy dokonać na konto:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Santander Bank Polska S.A. VI Oddział Poznań,
nr rachunku: 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908
z dopiskiem: „Szkolenie pt….(podać tytuł szkolenia i termin)”
faktura - płatna w terminie 14 dni
inne
faktura - płatna w innym terminie, nie dłuższym niż 30 dni - UWAGA, tylko pod warunkiem przesłania do ILiM zapytania w tym zakresie i uzyskania ZGODY - patrz §4 ust. 5 regulaminu szkoleń stacjonarnych

OŚWIADCZENIA

*pole obowiązkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania (zwanego dalej "ILiM") formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez ILiM zostanie wysłane odpowiednie potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia ILiM o tym fakcie drogą pisemną. Rezygnację można także przesłać mailem na adres: szkolenia@ilim.poznan.pl. W przypadku wycofania zgłoszenia od 6 do 7 dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. ILiM dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy ILiM – Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 14 dni od daty odwołania szkolenia. ILiM zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu ("My"), dostępny pod numerem telefonu 61/8504890. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ilim.poznan.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i realizacji szkolenia, na które się zgłosiłeś oraz roszczeń z nim związanych, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji działań marketingowych po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody to będziemy je przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody.Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

CAPTCHA Image


Zawsze aktualne informacje i promocje