Serwis „E-bit.edu.pl”, działający pod adresem http://www.e-bit.edu.pl/, zwany dalej serwisem „E-bit.edu.pl”, prowadzony jest przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowanym przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000052866, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, z późn. zm.), posiadający REGON: 00018603, NIP: 777-00-20-410.§ 1

Słownik pojęć

1. Serwis „E-bit.edu.pl” – platforma internetowa, dostępna pod adresem: http://www.e-bit.edu.pl/, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, zawierająca w szczególności ofertę szkoleń e-learning opracowanych z wykorzystaniem platformy e – learningowej oraz szkoleń stacjonarnych.
2. Usługodawca – Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), z siedzibą w Poznaniu, posiadający wyłączne prawo do zarządzania oraz administrowania serwisem „E-bit.edu.pl”.
3. Użytkownik zarejestrowany – podmiot posiadający pełny dostęp do zawartości serwisu „E-bit.edu.pl”, w szczególności posiadający uprawnienie do korzystania z płatnych szkoleń oraz innych materiałów edukacyjnych.
4. Szkolenie e-learning – udostępniony na odległość, za pośrednictwem serwisu E-bit.edu.pl, logicznie i celowo zorganizowany zestaw zasobów edukacyjnych, pozwalający na nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnienia. W skład zasobów edukacyjnych wchodzą min.: testy, ćwiczenia, informacje teoretyczne, słowniki, pliki kursów, linki, edukacyjne aplikacje mobilne.
5. Użytkownicy mogą uzyskać uprawnienie do korzystania z gotowych szkoleń, zgodnie z aktualną ofertą.
6. Newsletter E-bit.edu.pl – informacja handlowa, przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym, zawierająca dane związane z działaniem oraz tematyką serwisu „E-bit.edu.pl”.
 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany, dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania Serwisu „E-bit.edu.pl”, składania zamówień na usługi dostępne w Serwisie „E-bit.edu.pl”, dostarczania zamówionych usług, uiszczania przez Użytkownika opłaty za zamówione usługi, uprawnienia Użytkownika wynikające z zawarcia umowy świadczenia usług, w tym w szczególności zasady odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Serwis „E-bit.edu.pl” jest udostępniany Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu „E-bit.edu.pl” po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz zawartych w nim warunków.
 

§ 3

Rodzaje świadczonych usług

1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu „E-bit.edu.pl” usługę dostępu do szkoleń.
2. Świadczenie usług określonych w Regulaminie odbywa się odpłatnie.
 

§ 4

Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Użytkownika systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) z dostępem do sieci Internet;
b) z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.
3. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies.
4. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem http://www.e-bit.edu.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 5

Rejestracja

1. Korzystanie z serwisu „E-bit.edu.pl” na prawach Użytkownika zarejestrowanego jest możliwe po dokonaniu rejestracji, tj. prawidłowym wypełnieniu formularza, przesłaniu go Usługodawcy oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i warunków uczestnictwa w szkoleniu.
2. Dane wymagane przy rejestracji to:
a) nazwa użytkownika
b) adres e-mail
3. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Użytkownik nie może zostać zarejestrowany w serwisie „E-bit.edu.pl” oraz korzystać z usług, w szczególności uczestniczyć w zamieszczonych w serwisie szkoleniach.
4. Rezygnacja przez Użytkownika z pełnoprawnego korzystania z serwisu „E-bit.edu.pl” jest możliwa w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia Usługodawcy o rezygnacji z korzystania pod adresem kontakt@e-bit.edu.pl, czego skutkiem jest utrata uprawnień do korzystania z pełnej zawartości serwisu, w tym dostępu do zakupionych szkoleń.
 

§ 6

Zawarcie Umowy

1. Zawarcie umowy o założenie Konta w serwisie „E-bit.edu.pl” następuje z chwilą pierwszego zalogowania się w serwisie E-bit.edu.pl
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych w serwisie „E-bit.edu.pl” następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie przez Użytkownika, w sposób o którym mowa w § 5 ust. 4.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Użytkownik korzysta z serwisu „E-bit.edu.pl” w sposób niezgodny z Regulaminem.
 

§ 7

Subskrypcja newslettera

1. Użytkownik dokonujący rejestracji, może wyrazić zgodę się na przesyłanie newslettera E-bit.edu.pl przez Usługodawcę na podany w formularzu adres e-mail.
2. W każdej chwili Użytkownik może złożyć oświadczenie Usługodawcy o rezygnacji z otrzymywania newslettera E-bit.edu.pl, który niezwłocznie usuwa dane Użytkownika z bazy danych newslettera E-bit.edu.pl.
 

§ 8

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienie jest dokonane z chwilą wyboru szkolenia oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia.
2. Po dokonaniu zamówienia i wybrania płatności przelewem  Użytkownik otrzyma, na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia wraz z instrukcją dotyczącą dalszych czynności oraz warunkami zawartej umowy i potwierdzeniem zawarcia umowy, w przypadku wybrania płatności on-line zostanie przekierowany na stronę operatora pośredniczącego w dokonaniu transakcji.
3. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności, dokonanej w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w serwisie „E-bit.edu.pl”. Z chwilą zaksięgowania opłaty Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania ze szkolenia, stając się jego uczestnikiem. W przypadku płatności on-line, po potwierdzeniu transakcji, użytkownik otrzymuje uprawnienia do korzystania ze szkolenia. Informację o możliwym dostępie do zamówionych szkoleń Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail.
4. Zautomatyzowany dostęp do zamówionego szkolenia zapewniony jest wyłącznie w przypadku stosowania się do instrukcji wyświetlanych podczas procesu zamówienia.
5. Z chwilą uzyskania uprawnienia do korzystania ze szkolenia przez Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do niego za pośrednictwem serwisu „E-bit.edu.pl”.
6. Dostęp do szkolenia za pośrednictwem serwisu „E-bit.edu.pl” możliwy jest w terminie dostępności szkoleń, który każdorazowo podany jest w Cenniku oraz w informacji przed zakupem szkolenia.
7. Termin dostępności do szkoleń wynosi od 30 dni i liczony jest od dnia jego udostępniania, tj. przesłania Użytkownikowi na podany adres e-mail linku aktywacyjnego, który umożliwia dostęp do zamówionych wraz z ze wszystkimi informacjami o zamówionym szkoleniu i przysługujących Użytkownikowi prawach.
 

§ 9

Ceny za świadczone usługi i sposób płatności. Promocje

1. Aktualna oferta wraz z cennikiem zamieszczona jest w serwisie „E-bit.edu.pl” pod adresem http://e-bit.edu.pl/cennik .
2. Szkolenia dostępne w serwisie E-bit.edu.pl są zwolnione z podatku VAT. Dotyczy wyłącznie usług na rzecz podmiotów mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce.
3. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności, dokonanej w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy:

Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Tytułem: Opłata za szkolenie „ tytuł szkolenia” imię i nazwisko

Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908, lub po potwierdzeniu płatności on-line.

4. Z chwilą zaksięgowania opłaty Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania ze szkolenia, stając się jego uczestnikiem.
5. Link aktywacyjny, który umożliwia dostęp do zamówionych szkoleń Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wraz ze wszystkimi informacjami o zamówionym szkoleniu i przysługujących Użytkownikowi prawach.
6. W przypadku nieotrzymania wpłaty za szkolenie w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Usługodawca ma prawo do usunięcia zamówienia.
7. Użytkownik chcący otrzymać fakturę, zobowiązany jest do wprowadzenia danych firmy w formularzu zamówienia.
8. Faktury przesyłane są w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
9. W celu otrzymania faktury elektronicznej Użytkownik musi w formularzu zamówienia wyrazić na to zgodę.
10. Usługodawca przesyła faktury w elektroniczne formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręcza je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Faktury w formie elektronicznej Usługodawca przesyła gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. E-bit.edu.pl zastrzega możliwość wprowadzenia czasowo cen promocyjnych, o których informuje na stronie głównej serwisu. Ceny w cenniku oraz podsumowanie ceny za dane zamówienie będą uwzględniały promocje.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może zrezygnować z posiadania Konta w Serwisie „E-bit.edu.pl” w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 4 bądź, przez złożenie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej kontakt@e-bit.edu.pl (wzór oświadczenia poniżej). W przypadku rezygnacji z posiadania Konta Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z pełnej zawartości serwisu, w tym dostępu do zakupionych szkoleń.
2. Użytkownik może odstąpić od umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 (zamówienie usług Szkoleniowych) bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat do czasu, udostępnienia zamówionej usługi przez Usługodawcę Użytkownikowi terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ustępie 8 poniżej.
3. Odstąpienie od umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 (zamówienie usług Szkoleniowych) następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej).
4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać login w Serwisie „E-bit.edu.pl”, którym posługuje się Użytkownik składając zamówienie oraz numer zamówienia przesłany w potwierdzeniu zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
5. Użytkownik może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od umowy wskazanych poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Dla zachowanie terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy.
8. Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o utracie w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę następuje z chwilą zalogowania się do Szkolenia przez Użytkownika.

Rezygnacja z Konta

(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci rezygnacji z Konta)
Adresat: Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, adres poczty elektronicznej kontakt@e-bit.edu.pl
Ja, posługujący się następującym loginem: ................., niniejszym informuję o rezygnacji z posiadania Konta Użytkownika w Serwisie „E-bit.edu.pl”
Data zawarcia umowy: ...................
Imię i nazwisko Użytkownika..................
Adres Użytkownika.................
Podpis Użytkownika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................
Data ..........................

Odstąpienie od zawarcia umowy na zamówione Szkolenie.
(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)
Adresat: Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, adres poczty elektronicznej kontakt@e-bit.edu.pl
Ja, posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Serwisie „E-bit.edu.pl”: ................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia o numerze ...................., dotyczącej ......................
Data zawarcia umowy: ...................
Imię i nazwisko Użytkownika..................
Adres Użytkownika.................
Podpis Użytkownika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................
Data ..........................

§ 11

Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu „E-bit.edu.pl” zgodnie z Regulaminem, instrukcjami oraz z poszanowaniem praw autorskich i innych praw osób trzecich.
2. Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych informacji w toku rejestracji i w trakcie korzystania z serwisu „E-bit.edu.pl”, a także do dokonywania ich aktualizacji.
3. Oświadczenia woli Usługodawcy oraz Użytkowników składane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, w szczególności na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępie do serwisu „E-bit.edu.pl” na czas nieokreślony, spowodowanych koniecznością modernizacji, naprawy i konserwacji serwisu pod warunkiem, że Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników.
5. Użytkownicy nie mogą, bez zgody Usługodawcy kopiować, zmieniać strukturę, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim całości lub części zawartości serwisu, w szczególności w zakresie treści merytorycznych Szkoleń.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 

§ 13

Prawa autorskie

1. Prawa do wszelkich Szkoleń, kursów oraz innych materiałów edukacyjnych zawartych w serwisie „E-bit.edu.pl” przysługują Usługodawcy.
2. Prawa autorskie do poszczególnych utworów przysługują ich autorom lub prowadzącym i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
3. Użytkownik może korzystać ze Szkoleń, kursów i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie na własny użytek.
4. Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, kursów i Szkoleń – w całości i w częściach, osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody Usługodawcy.
 

§ 14

Odpowiedzialność Usługodawcy. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością na zasadach określonych w Regulaminie oraz do dołożenia wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania serwisu.
2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
3. Użytkownik może składać reklamacje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług, w tym o nieprawidłowościach w działaniu Szkoleń oraz innych materiałów edukacyjnych, w stosunku do których Użytkownik uzyskał prawo do korzystania.
4. Reklamacje składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie jej Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@e-bit.edu.pl
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformowania o tym Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej.
6. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości.
 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania serwisu „E-bit.edu.pl”, a także poprawy ochrony praw Użytkowników. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, którzy posiadają Konto, w terminie 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na ich adresy poczty elektronicznej. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez udostępniony mechanizm przesłać swoje oświadczenie na adres Użytkownika. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Użytkownika Konto i poinformuje go o tym fakcie.
2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę o prawach konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 maja  2018,

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje